อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 25 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,543 คน
ปีนี้ 39,092 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2561
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหลังเก่า ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2561 (ในห้วงระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 พิจารณาร่างบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 4.2 พิจารณาร่างบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 4.3 การพิจารณาจัดทำร่างบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601