อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 247 คน
เมื่อวาน 213 คน
เดือนนี้ 247 คน
ปีนี้ 51,571 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ คณะประสานแผนฯ คณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 1/2562
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมบ่อแก้ว ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การพิจารณาทบทวนร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601