อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 447 คน
เมื่อวาน 484 คน
เดือนนี้ 3,925 คน
ปีนี้ 68,039 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : รูปกิจกรรมโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 2 เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มบทบาทของผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในสถานศึกษาและระดับท้องถิ่นมากขึ้น 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตื่นตัวและมีทักษะชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 4 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับแกนนำนักเรียนได้รู้จักตรวจสอบและการเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ (เด็กไทยโตไปไม่โกง) 5 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป้าหมาย 1 ผู้เข้าอบรม นักศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4 และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต 8 และครูผู้สอน 540 คน คือ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม นักศึกษาและครูผู้สอน รวมไม่เกิน 180 คน รุ่นที่ 2 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ นักเรียนและครูผู้สอน รวมไม่เกิน 180 คน รุ่นที่ 3 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง นักเรียนและครูผู้สอน รวมไม่เกิน 180 คน 2 คณะผู้บริหาร วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 45 คน รวม 135 คน ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รุ่น -รุ่นที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อำเภอโพธาราม ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 -รุ่นที่ 2 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 -รุ่นที่ 3 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 สถานที่ดำเนินการ สถานที่อบรม ไร่จิราภรณ์ รีสอร์ทราชบุรี ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601