อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 423 คน
เมื่อวาน 566 คน
เดือนนี้ 11,545 คน
ปีนี้ 11,545 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


อัลบั้มภาพ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำอธิบายอัลบั้มภาพกิจกรรม :
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ของบุคลากร ที่จะนำไปสู่พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ที่จะส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และแก้ไข ปัญหาระบบคุณธรรมของบุคลากรเชิงลึกให้มีผลในระยะยาว อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม พระพุทธศาสนา และวิธีการปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง และ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข มีจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการบรรยาย และการปฏิบัติธรรม เพื่อฝึกจิต มุ่งเน้นการสวดมนต์ ฝึกสมาธิ และปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งพระวิทยากร 2 รูป คือ พระมหาสมบัติ ปุญฺญสมฺปตฺติ สังกัดวัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และ พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที สังกัด วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ เป็นพระวิทยากรค่ายพุทธบุตร ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฝึกอบรม ณ วัดเขานกกระจิบ อ.เมือง จ.ราชบุรี

:: 20 อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด ::

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601