อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 474 คน
เมื่อวาน 494 คน
เดือนนี้ 9,255 คน
ปีนี้ 9,255 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
หนังสือราชการ
 • ปฏิทินรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (Grant Chart) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 8 ต.ค. 2563
 • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบจ. ราชบุรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบจ. ราชบุรี รอบปีที่ 9 1 ต.ค. 2563
 • ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2566) 25 ก.ย. 2563
 • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ก.ย. 2563
 • รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย ขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 10 ก.ค. 2563
 • ปฏิทินรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (Grant Chart) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 16 เม.ย. 2563
 • ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ว่าด้วย การใช้โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2563 31 มี.ค. 2563
 • ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ว่าด้วย การใช้โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 2 ธ.ค. 2562
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 พ.ย. 2562
 • ประกาศการโอนเงินค่ารับรองและพิธีการ (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 11 พ.ย. 2562
 • ปฏิทินรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (Grant Chart) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562 8 พ.ย. 2562
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 29 ต.ค. 2562
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 28 ต.ค. 2562
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงการโอนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 3 ต.ค. 2562
 • รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบจ. ราชบุรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบจ. ราชบุรี รอบปีที่ 8 2 ต.ค. 2562
 • การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการโอนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี 2 ต.ค. 2562
 • ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 25 ก.ย. 2562
 • ประการการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 24 ก.ย. 2562
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี การโอนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 24 ก.ย. 2562
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี การโอนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 6 ก.ย. 2562

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601