อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 127 คน
เมื่อวาน 339 คน
เดือนนี้ 7,918 คน
ปีนี้ 24,254 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> เอกสารราชการ

เอกสารราชการ
หนังสือราชการ :: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


  ชื่อไฟล์ดาวโหลด ดาวโหลด
1.ประกาศ.pdf 199
2.ปก.pdf 156
3.เหตุผลและความจำเป็น.pdf 180
4.สารบัญ.pdf 148
5.บัญชีสรุป_ผ07.pdf 157
6.1แผนงานการศึกษา_.pdf 158
6.2แผนงานการสาธารณสุข_.pdf 148
6.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน.pdf 139
6.4แผนงานบริหารงานทั่วไป.pdf 146
6.5แผนงานการศึกษา.pdf 146
6.6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf 211
6.7แผนงานการพาณิชย์.pdf 144
7.1แผนงานสาธารณสุข_.pdf 179
8.1_แผนงานเคหะ.pdf 182
8.2_แผนงานการศาสนา_วัฒนธรรม_และนันทนาการ.pdf 138
8.3_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา..pdf 176
8.4_แผนงานการเกษตร...pdf 140
8.5_แผนงานการศาสนา_วัฒนธรรมและนันทนการ.pdf 134
8.6_การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย.pdf 143
8.7_แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.pdf 144
9.1_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf 238
10.1_ผ08_รวมทุกกอง_.pdf 160
1.แผนที่ปากท่อ_จอมบึง_สวนผึ้ง.pdf 158
2.แผนที่โพธาราม_บ้านโป่ง_ดำเนิน.pdf 127
3.แผนที่บางแพ_เมือง.pdf 167


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601