อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 32 คน
เมื่อวาน 106 คน
เดือนนี้ 2,396 คน
ปีนี้ 6,345 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> เอกสารราชการ

เอกสารราชการ
หนังสือราชการ :: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


  ชื่อไฟล์ดาวโหลด ดาวโหลด
1.ประกาศ.pdf 41
2.ปก.pdf 23
3.เหตุผลและความจำเป็น.pdf 30
4.สารบัญ.pdf 22
5.บัญชีสรุป_ผ07.pdf 29
6.1แผนงานการศึกษา_.pdf 30
6.2แผนงานการสาธารณสุข_.pdf 22
6.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน.pdf 18
6.4แผนงานบริหารงานทั่วไป.pdf 24
6.5แผนงานการศึกษา.pdf 21
6.6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf 49
6.7แผนงานการพาณิชย์.pdf 21
7.1แผนงานสาธารณสุข_.pdf 18
8.1_แผนงานเคหะ.pdf 28
8.2_แผนงานการศาสนา_วัฒนธรรม_และนันทนาการ.pdf 22
8.3_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา..pdf 23
8.4_แผนงานการเกษตร...pdf 27
8.5_แผนงานการศาสนา_วัฒนธรรมและนันทนการ.pdf 22
8.6_การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย.pdf 19
8.7_แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.pdf 22
9.1_แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.pdf 24
10.1_ผ08_รวมทุกกอง_.pdf 29
1.แผนที่ปากท่อ_จอมบึง_สวนผึ้ง.pdf 25
2.แผนที่โพธาราม_บ้านโป่ง_ดำเนิน.pdf 19
3.แผนที่บางแพ_เมือง.pdf 28


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601