อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 461 คน
เมื่อวาน 475 คน
เดือนนี้ 13,848 คน
ปีนี้ 93,912 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประกาศทั่วไป
 1. » แบบฟอร์มRM1RM4_การบริหารความเสี่ยง

 2. » การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 3. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

 4. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

 5. » รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 6. » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

 7. » แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการสอบภาคความเหมาะสม (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 8. » กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

 9. » แผนการตรวจสอบภายใน ปี 2563

 10. » กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน

 11. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 12. » รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

 13. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

 14. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

 15. » ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง การลดขั้นตอน เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

 16. » เลื่อนกำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

 17. » รายงานแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

 18. » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

 19. » รายงานเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 20. » รายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในระบบ e-LAAS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601