อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 87 คน
เมื่อวาน 281 คน
เดือนนี้ 6,105 คน
ปีนี้ 6,105 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทางแยกลูกชิ้นน้องบอม ถึงหมู่ที่ ๘ ตําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลเมืองท่าผา) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 5 เมษายน 2561
อ่านข่าวนี้ : 73 ครั้ง


เนื้อหา :

  ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางแยกลูกชิ้นน้องบอม ถึงหมู่ที่ ๘ ตําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลเมืองท่าผา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
    การให้บริการที่จอดรถ หรือการบํารุง ซ่อมแซม รักษาถนน(๗๒.๑๐.๓๓.๐๑) จํานวน ๑ สาย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจํากัดท่าผาคอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1522897125.pdf

ลิงค์เว็บไซต์ : www.gprocurement.go.thตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601