อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 94 คน
เมื่อวาน 281 คน
เดือนนี้ 6,112 คน
ปีนี้ 6,112 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป
ข่าว :: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔,๕,๖ ตําบลดอนแร่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 5 เมษายน 2561
อ่านข่าวนี้ : 88 ครั้ง


เนื้อหา :

  ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔,๕,๖ ตําบลดอนแร่ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น
    บริการวางท่อส่ง(๗๑.๑๒.๑๑.๑๘) จํานวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนศานติก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๙,๙๙๙.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1522902565.pdf

ลิงค์เว็บไซต์ : www.gprocurement.go.thตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601