อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 53 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 716 คน
ปีนี้ 31,104 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว :: ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (LPA)ประจำปี พ.ศ.2559
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 8 สิงหาคม 2559
อ่านข่าวนี้ : 869 ครั้ง


เนื้อหา :

    ด้วยในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
(Local Performance Assessmant : LPA) ประจำปี 2559 ในภาพรวม อบจ.ได้คะแนนประเมินร้อยละ 75.14
และเมื่อแยกเป็นรายด้านได้คะแนนในแต่ละด้านตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0023.1/654  ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2559 ดังนี้
 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้ร้อยละ 75.29
 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาฯ ได้ร้อยละ 83.33
 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้ร้อยละ 79.31
 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้ร้อยละ 65.78

   ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1470649807.pdf

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601