อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 418 คน
เมื่อวาน 456 คน
เดือนนี้ 13,330 คน
ปีนี้ 93,394 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว :: ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2561
อ้างอิง : ลงข่าวเมื่อ : 6 กันยายน 2561
อ่านข่าวนี้ : 576 ครั้ง


เนื้อหา :

    ด้วยในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (Local Performance Assessmant : LPA) ประจำปี 2561 ในภาพรวม อบจ.ได้คะแนนประเมิน
ร้อยละ  79.64
และเมื่อแยกเป็นรายด้านได้คะแนนในแต่ละด้านตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0023.1/19956  ลงวันที่ 16
สิงหาคม 2561 ดังนี้
 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้ร้อยละ 78.46
 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาฯ ได้ร้อยละ 80.00
 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้ร้อยละ 84.62
 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้ร้อยละ 77.02
 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 75.38ไฟล์ดาวน์โหลด : newsPDF_1536203976.PDF

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601