อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 12 คน
เมื่อวาน 195 คน
เดือนนี้ 4,557 คน
ปีนี้ 35,063 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: หัวหน้าส่วนราชการ ::นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนางเพ็ญพร พลายแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
นางรสริน ไตรศุภโชค
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายเฉลิม พิริยะไวทย์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนางสาวจิตติมา พักเพียง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณนางทัศนีย์ อินจีน
ผู้อำนวยการกองคลังนายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงค์
ผู้อำนวยการกองช่างนายธนพนธ์ แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินนางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นางสุมณฑา เย็นใส
หน่วยตรวจสอบภายในตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601