อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 410 คน
เมื่อวาน 456 คน
เดือนนี้ 13,322 คน
ปีนี้ 93,386 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: หัวหน้าส่วนราชการ ::นางสาวสุกี ศรีสุเทพ
ปลัด อบจ.ราชบุรี
นางเพ็ญพร พลายแก้ว
รองปลัด อบจ.ราชบุรีผศ.พิเศษ จิตติมา พักเพียง
รองปลัด อบจ.ราชบุรี
นายจักณรินทร์ โจมหาร
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นายเฉลิม พิริยะไวทย์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จิตติมา พักเพียง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณนางทัศนีย์ อินจีน
ผู้อำนวยการกองคลังนายสมชาย มณีวิหก
ผู้อำนวยการกองช่างนายธนพนธ์ แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินนางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่- อัตราว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601