อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 474 คน
เมื่อวาน 494 คน
เดือนนี้ 9,255 คน
ปีนี้ 9,255 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: สำนักปลัด ::นายจักณรินทร์ โจมหาร
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นางสุจินดา พันธ์สาคร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางไพจิตร สุขภูตานันท์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายนิติการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานธุรการ งานสารบรรณกลาง
- งานรัฐพิธี พิธีการต่างๆ
- งานประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
- งานรับรอง
- งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ
- งานประสานกับหน่วยงานต่างๆ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและแผนงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนจัดทำข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยว
- การพัฒนาระบบข้อมูลรวม (ข้อมูลทั่วไป) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- งานการยื่นบัญชีและแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานด้านนิติการและการดำเนินคดี
- งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
- งานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- งานให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
- งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
- งานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
- งานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- งานการดำเนินการทางวินัย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- งานป้องกันโรคติดต่อและยาเสพติด
- งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


 

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601