อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 490 คน
เมื่อวาน 549 คน
เดือนนี้ 13,128 คน
ปีนี้ 29,594 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: กองกิจการสภา ::นายเฉลิม พิริยะไวทย์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.

นางสาววรรณกร ส่งทวน
หัวหน้าฝ่ายการประชุมน.ส.ประภาพรรณ กลิ่นสมหวัง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

 

ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานจัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ กรรมการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


 

ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานธุรการและงานสารสนเทศ
- งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเกี่ยวกับการพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเลขานุการประธานสภา / รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานปฏิคม ต้อนรับคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานเกี่ยวกับการกีฬา และ สันทนาการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานการยื่นบัญชีและ แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


 

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และอื่น ๆ 
- งานส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และประชาชน
- งานการประชาสัมพันธ์สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร การสัมมนาและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
- งานการพัฒนาการเมือง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601