อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 474 คน
เมื่อวาน 494 คน
เดือนนี้ 9,255 คน
ปีนี้ 9,255 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: กองแผนและงบประมาณ ::นางสาวจิตติมา พักเพียง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

นางณภัทร ฉายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนนางสาวลำดวน ใจบาน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนานางกนกวรรณ ศรีชัย
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล แผนงานและโครงการนางสาวชลียา ทึงขำ
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมกองแผนและงบประมาณ ให้มีผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการของกองแผนและงบประมาณ และแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 


ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- การประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
- งานการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานการจัดทำแผนดำเนินการประจำปี
- งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
- งานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
- งานการจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา
- งานจัดทำนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานประชาคมแผนพัฒนา
- งานการจัดทำแผนชุมชน
- งานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- งานรายงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
- งานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- งานประสานการพัฒนากับส่วนราชการอื่น
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณเพิ่มเติม
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานเกี่ยวกับการโอนเงินและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ
- งานโครงการตามพระราชดำริ
- งานรายงานผลการบริหารงบประมาณ
- งานจัดทำประชาคมโครงการพัฒนา
- งานประสานการพัฒนากับส่วนราชการอื่น
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานส่งเสริมการลงทุน
- งานจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
- งานประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพิ่มเติม งบกลาง เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน และโครงการที่เปลี่ยนแปลง / โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- งานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
- งานการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- งานการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณ
- งานการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานจัดทำปฏิทินการติดตาม และประเมินผลด้วยระบบ Gantt Chart
- งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลฯ
- งานคณะทำงานควบคุมระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
- งานจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
- งานจัดทำเอกสารรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอต่อสภาท้องถิ่น
- งานจัดทำเอกสารรายงานโครงการระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อสภาท้องถิ่น
- งานรายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตามคำแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น
- งานติดตามผลการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม รายยุทธศาสตร์ และรายโครงการ
- งานกำหนดกรอบ กระบวนการ ออกแบบและพัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผล
- งานประสานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยราชการอื่น
- งานศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม และประเมินผลในภาพรวมของจังหวัด (M&E Unit)
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
- งานคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง
- งานคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- งานจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ
- งานสร้างจิตสำนึก และความตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- งานสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน
- งานจัดทำประชาพิจารณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม
- งานการปลูกป่าชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการ พระราชดำริ
- งานพัฒนาบำรุงรักษาแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


 

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601