อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 490 คน
เมื่อวาน 549 คน
เดือนนี้ 13,128 คน
ปีนี้ 29,594 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: กองคลัง ::นางทัศนีย์ อินจีน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการเงินนางสุมณฑา เย็นใส
หัวหน้าฝ่ายการบัญชีนางสาวขนิษฐา พันธ์ยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง ให้มีผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการของกองคลัง และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 


ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รับ นำส่ง และเอกสารแทนการเงิน
- งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติฎีกา
- งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค และเงินอื่น ๆ
- งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนจังหวัด (ครู)
- งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานบำเหน็จลูกจ้าง
- งานบำเหน็จตกทอด
- งานโอนอัตราเงินเดือน
- งานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- งานคำขอเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานการจัดทำงบประมาณ ฐานะทาง การเงิน
- งานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินต่าง ๆ
- งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท
- งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท และจัดทำทะเบียนคุมเงินอื่น ๆ
- งานจัดทำบงบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบหนี้สิน - เจ้าหนี้ และเงินสะสมประจำเดือนประจำปี
- งานจัดทำข้อมูลสถิติการคลัง
- งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การฯ (ยาสูบ)
- งานจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การฯ (น้ำมัน)
- งานจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การ ฯ (โรงแรม)
- งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน
- งานจดทะเบียนพาณิชย์
- งานจัดเก็บค่าตอบแทนตามมาตรา 9 และมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
- งานเร่งรัดเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนที่ค้างชำระ
- งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


 

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601