อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 474 คน
เมื่อวาน 494 คน
เดือนนี้ 9,255 คน
ปีนี้ 9,255 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: กองช่าง ::นายสมชาย มณีวิหก
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภานุวัฒน์ สุขภูตานันท์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบนายธรณิศ นกะพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงนายเกรียงศักดิ์ จำปาขีด
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และบรรเทาสาธารณภัย- ว่าง -
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมืองกองช่าง ให้มีผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการของกองช่าง และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานสำรวจและจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานตรวจสอบการก่อสร้าง
- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
- งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ
- งานจัดทำแผนที่และแผนผังต่าง ๆ
- งานประมาณราคาโครงการต่าง ๆ
- งานรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการต่าง ๆ
- งานกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
- งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของกองช่าง
- งานกำหนดราคากลางของวัสดุและงานต่าง ๆ
- งานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- งานจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
- งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานควบคุมการซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งสาธารณะประโยชน์
- งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพิธีการ รัฐพิธี และตกแต่งประดับอาคารสถานที่
- งานการบำรุงรักษาดูแลสวนสาธารณะ
- งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานโยธา
- งานดูแล บำรุงรักษา โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง
- งานทะเบียนทางหลวงชนบท
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายเครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
- งานแผนงานและการควบคุม การบำรุง รักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- งานแผนงานการจัดหา ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น
- งานตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล 
- งานกำหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติเครื่อง จักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ และ วัสดุที่จัดหา
- งานควบคุม การบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- งานรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- งานบริหารงานพัสดุเครื่องกลคงคลัง
- งานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ ด้านเทคนิค เกี่ยวกับเครื่องจักรกลแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- งานรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องจักรกลและพัสดุต่าง ๆ 
- งานขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร
- งานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
- งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 4 นิ้ว 
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อเป็นมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- งานวางแผนและวางโครงการผังเมือง
- งานจัดทำผังเมืองประเภทต่าง ๆ 
- งานวางผังระบบคมนาคมขนส่ง
- งานวางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และข้อเสนอแนะ ทางด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- งานวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และการตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- งานตรวจสอบผังการใช้ที่ดิน
- งานออกแบบการวางผังโครงการ
- งานจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาหรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง
- งานให้คำแนะนำทางวิชาการทางด้านผังเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


 

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601