อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 490 คน
เมื่อวาน 549 คน
เดือนนี้ 13,128 คน
ปีนี้ 29,594 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ::นายธนพนธ์ แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณัฐนันท์ แก้วกิตติวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ และแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 


ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ควบคุม ดูแล สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับ ชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ
- สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
- จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
(2) งานแผนงานและวิชาการ 
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- จัดทำระบบการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
- งานศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน สถานศึกษา 
(3) งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา 
- นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย
- ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
- ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- วิเคราะห์ และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน ทางการศึกษา 
(4) งานการศึกษาพิเศษกรณีที่ถ่ายโอนศูนย์ / โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ เรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุน การคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในสถานศึกษาในสังกัด
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
- ประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ
- ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการ ศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน
- ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ หรือศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
- การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัว 
(2) งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬา เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ของเด็กและเยาวชน
- จัด / สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน
- จัดชมรม หรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ได้พัฒนาทักษะ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
(3) งานห้องสมุดประชาชน 
- บริหารจัดการห้องสมุดประชาชน อำเภอ จังหวัด ซึ่งถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการความรู้หลากหลายแก่ประชาชน
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ และบริการเอกสารสิ่งตีพิมพ์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
(4) งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
- จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม
- จัดงานประเพณี และส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย
- รวบรวมข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาค้นคว้า ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
(1) งานบริหารธุรการเกี่ยวกับการศึกษา
(2) งานบริหารงานบุคคลบุคลากรทางการศึกษา (สถานศึกษา) 
- งานวางแผนอัตรากำลัง
- กำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน
- งานสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ 
- งานบรรจุ แต่งตั้งและเลื่อนระดับ
- งานโอน ย้าย
- งานทะเบียนประวัติ และบัตร
- งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- งานพิจารณาความดี ความชอบบุคลากรทางการศึกษา
- การดำเนินการทางวินัย
- งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ
- งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การบริหารและควบคุมงบประมาณ และจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างตามภารกิจ 
(3) งานบริหารจัดการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะที่ใช้ในภารกิจการศึกษา
(4) งานดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน และจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เกี่ยวกับการศึกษา
(5) ศึกษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และออกคำสั่งที่เกี่ยวกับงาน ด้านการศึกษา
(6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


 

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601