อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 492 คน
เมื่อวาน 549 คน
เดือนนี้ 13,130 คน
ปีนี้ 29,596 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: กองพัสดุและทรัพย์สิน ::นางสุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางอัจฉราภรณ์ ตัณฑะเตมีย์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินนางลูกอินทร์ ใจจิตต์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินกองพัสดุและทรัพย์สิน ให้มีผู้อำนวยการกองพัสดุ และทรัพย์สินเป็นผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สินและแบ่ง ส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 


ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการถ่ายโอน และโครงการเงินอุดหนุน
- งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
- งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานจัดทำนิติกรรมสัญญา และควบคุมบังคับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
- งานขออนุญาตใช้พื้นที่กับส่วนราชการอื่น เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ
- งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
- งานเกี่ยวกับงานวิชาการด้านพัสดุ และให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย ฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
- งานควบคุมการรับ - จ่ายพัสดุ 
- งานตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี
- งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานรักษา ซ่อมแซมบำรุงพัสดุ
- งานรายงานทรัพย์สินประจำปี
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 


 

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601