อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 357 คน
เมื่อวาน 483 คน
เดือนนี้ 14,018 คน
ปีนี้ 30,484 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
:: กองการเจ้าหน้าที่ ::นางนลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวธีรวรรณ ชื่นจับจิตร
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนางขัตติยา วงค์สกุล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรนายนิสิต ศรีสวาท
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรมกองการเจ้าหน้าที่ ให้มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ และแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3 ฝ่าย  คือ

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานวางแผนอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
- การกำหนดโครงสร้าง/การแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
- งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
- งานสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
- งานบรรจุ  แต่งตั้ง  และเลื่อนระดับ
- งานโอน ย้าย (เปลี่ยนสายงาน)
- งานทะเบียนประวัติ
- งานจัดทำระบบฐานข้อมูลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล
- การขอกลับเข้ารับราชการ
- งานเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ
- งานเกี่ยวกับการออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
- งานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
- งานพิจารณาความดี ความชอบและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
- งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ้างประจำ
- การออกหนังสือรับรองบุคคล
- งานจัดทำบัตรประจำตัว
- งานเพิ่มวุฒิการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ
- งานเลขานุการ  ก. จ. จ.ราชบุรี
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

- งานการให้ทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

- งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

- งานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร

- งานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เงินรางวัลประจำปี)

- งานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคล

- งานจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

- งานอนุญาตให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปต่างประเทศ

- งานเกี่ยวกับการลาของของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

- งานการประชุมประจำเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา /ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง

- งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์

- งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ และข้อกล่าวหาข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานจัดทำประมวลจริยธรรม

- งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม งานเสริมสร้างวินัย

- การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานส่งมอบงานในหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- การให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ช่วยราชการ

- การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง

- การกำหนดตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- งานพิจารณาสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ออกจากราชการไว้ก่อนหรือสั่งพักราชการ

- งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง      ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือ คดีความทั่วไป

- งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601