ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 15 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2557 เป็นเงิน 2,043,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
 
 
 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายวัชรดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8วช  
  2. นายปริญา เล็กจุฬา ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5  
  3. ตำแหน่ง