ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านรากมะขาม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านรากมะขาม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร เป็นอาคาร คสล. หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 2,260,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้า้งอาคาร
 
 
 
 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายวัชลดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8วช  
  3. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว