ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองภายในตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,986,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกเหมืองภายในตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2558 เป็นเงิน 1,778,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานขุดลอกคลอง
 
 
 
 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธานินทร์ ภู่มาลี ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  2. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง