ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,673,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคาร โรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 หลัง อาคารโรงเรือนเก็บวัสดุพร้อมห้องน้ำขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง และลานตากปุ๋ยขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร จำนวน 1 ลาน
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นเงิน 1,693,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายภานุวัฒน์ สุขภูตานันท์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
  2. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. นายณัฐพงค์ จามคำแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส