อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 5 คน
เมื่อวาน 121 คน
เดือนนี้ 2,819 คน
ปีนี้ 39,583 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะหัวน้ำโจน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี(ครั้งที่ 2)

 2. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5 คันคลองชลประทานสาย 17L-1Rตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง–วังปลาช่อน หมู่ที่ 1 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 14-13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี

 6. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายปลักแรด-หนองหิน หมู่ที่ 4 ถึงสี่แยกไฟแดงหมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพรเชื่อมตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตากแดด – หนองปลาไหล – ท่ายาง หมู่ที่ 2, 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 8. » ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกลาง –หมู่กระเหรี่ยง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระทิงล่าง (ช่วงที่ 2) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเฉด ตำบลวันดาว เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลูกรังบดอัดสายดอนไผ่พัฒนา 1เชื่อมต่อสายดอนไผ่พัฒนา2หมู่ที่1ตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนไผ่พัฒนา2หมู่ที่ 1ตำบลดอนไผ่เชื่อมต่อตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังห

 12. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแดง – พุบอนล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลวง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะหัวน้ำโจน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 15. » ขุดลอกคลองเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 คลอง

 16. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะแคง ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณชุมชน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเขาขวาง)

 19. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายท่าราบ-บ้านซ่อง หมู่ที่ 5-7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายบึงกาจับ หมู่ที่ 6-7 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601