อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 103 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 5,574 คน
ปีนี้ 13,688 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองผีหลอก-หนองสังข์-คอเขา หมู่ที่ 15,11 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 3. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ 3053 สายบ้านเขาช้าง - บ้านหนองโป่ง ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหนองม่วง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 5. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าครูเทียน หมู่ที่ 10 บ้านท่าครูเทียน ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองไผ่-หนองโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดอุบล หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 10. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายเขา หมู่ที่ 15 บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองฟัก ถึงหมู่ที่ 6 บ้านหนองเสือ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่) จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสะพานข้ามคลองหนองรีถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านเลือก (ดงมะม่วง-สวนกล้วย) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านเลือก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบลหินกอง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองคัน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านหุบพริก ตำบลด่านทับตะโก เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายหนองช่องลม 1 ถึงสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลแพงพวย และตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโป่งใหญ่-บ้านพุชะเอมหมู่ที่ 5 บ้านพุบอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายหนองไผ่-หนองตาอ้น หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601