อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 170 คน
เดือนนี้ 4,360 คน
ปีนี้ 19,687 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายวัดทัพโพธิ์ทอง- ป่าหลวง หมู่ที่ 2,4 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลโพหัก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายสันคลองหนองยาว หลุมดินหมู่ที่ 5 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลหลุมดิน) จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 - 8 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 15 สายคลอง

 4. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราสเลอรี่ซีลถนนสายบ้านท่าต้นจันทร์-บ้านรางวาลย์ หมู่ที่ 1-7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 5. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างหอถังเหล็กรูปแชมเปญเพื่อเป็นหอถังส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพุเกตุ-ห้วยบง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยางโทน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ (หนองโปร่ง) ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 10. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะลำห้วยพุมะเดื่อ-ลำห้วยยางโทน หมู่ที่ 5,2,1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซ่ตั้น (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์)

 12. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 เริ่มจากสะพาน (ต่อจากเดิม) ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์)

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย)

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไชยอ้วน หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อเทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านรวกขวาง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนกระทุ่ม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 3 บ้านหนองลังกา ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบัวงาม เชื่อมต่อตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบัวงาม)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ว.แกรนิต หมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดาล่าง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601