อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 181 คน
เมื่อวาน 229 คน
เดือนนี้ 2,442 คน
ปีนี้ 68,399 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ปรับปรุงขยายเขตประปา ถนนสายราชบุรี - วัดเพลง (3088) หมู่ที่ 1-4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และค่าปรับปรุงขยายเขตประปา ถนนสายราชบุรี - วัดเพลง (3088) หมู่ที่ 4, 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหนองเต่าดำ หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ขยายท่อเมนส่งน้ำประปาบ้านท่าฝาง หมู่ที่ 3, 6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 4. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายทางบ้านหนองม่วง-บ้านวังเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลวังเย็น เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบางแพ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 5. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 1,2,3 และ 4 ตำบลป่าไก่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อกระดาน และเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลคลองตาคต) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลจอมบึง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 9. » ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2-5 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 10. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (OVERLAY) หมู่ที่ 13 บ้านโรงข้าวสาร ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 11. » บำรุงรักษาคลองชลประทานตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ คลองระบายน้ำรางเตาอิฐ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกรวย เชื่อมต่อตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์)

 15. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะหัวน้ำโจน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 3)

 16. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองตั้วฮ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาลวก-คอเขา หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601