อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 80 คน
เมื่อวาน 277 คน
เดือนนี้ 5,409 คน
ปีนี้ 55,343 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2-5 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (OVERLAY) หมู่ที่ 13 บ้านโรงข้าวสาร ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 3. » บำรุงรักษาคลองชลประทานตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ คลองระบายน้ำรางเตาอิฐ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกรวย เชื่อมต่อตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์)

 7. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะหัวน้ำโจน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 3)

 8. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 9. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองตั้วฮ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาลวก-คอเขา หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลปากท่อ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนิน-โรงเรียนบรมราชินีฯ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโชคอำนวย-พุหิน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด เชื่อมต่อตำบลเบิกไพร และตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตำบลตาหลวง เชื่อมต่อตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคลัง เชื่อมต่อตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 18. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบัวงาม) จำนวน 6 สายคลอง

 20. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านนาโพ ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601