อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 75 คน
เมื่อวาน 126 คน
เดือนนี้ 4,204 คน
ปีนี้ 29,396 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมะหาด หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายหลังวัดหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดจังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกระเพรา หมู่ที่ 3-5 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองบางป่า หมู่ที่ 1 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 5. » ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองอู่เรือ หมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย ถึงหมู่ที่ 2 บ้านระหนอง และ หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ ถึงหมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้ามไปบึงกาจับ) หมู่ที่ 3 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 7. » ปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3 ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า)

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะกอกหมู่ที่ 15 เชื่อมต่อบ้านหนองกง หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 9. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านผู้ใหญ่ก่า สอนฮั้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 10. » ก่อสร้างอาคารโรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านหนามพุงดอ หมู่ที่ 14 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 11. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายวัดทัพโพธิ์ทอง- ป่าหลวง หมู่ที่ 2,4 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลโพหัก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายสันคลองหนองยาว หลุมดินหมู่ที่ 5 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลหลุมดิน) จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 - 8 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 15 สายคลอง

 14. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราสเลอรี่ซีลถนนสายบ้านท่าต้นจันทร์-บ้านรางวาลย์ หมู่ที่ 1-7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ก่อสร้างหอถังเหล็กรูปแชมเปญเพื่อเป็นหอถังส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพุเกตุ-ห้วยบง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยางโทน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ (หนองโปร่ง) ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 20. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะลำห้วยพุมะเดื่อ-ลำห้วยยางโทน หมู่ที่ 5,2,1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601