อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 449 คน
เมื่อวาน 519 คน
เดือนนี้ 1,901 คน
ปีนี้ 66,015 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 3. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะลำห้วยพุมะเดื่อ-ลำห้วยยางโทน หมู่ที่ 5,2,1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซ่ตั้น (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์)

 5. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 เริ่มจากสะพาน (ต่อจากเดิม) ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี(เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์)

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย)

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไชยอ้วน หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อเทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านรวกขวาง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนกระทุ่ม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 3 บ้านหนองลังกา ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบัวงาม เชื่อมต่อตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบัวงาม)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ว.แกรนิต หมู่ที่ 7 บ้านอ่างหิน ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดาล่าง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ ของโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อสายบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 16. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 17 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 18. » ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพงสวาย-บางป่า (ตั้งแต่บ้านนายมนัส บุญจำนง ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายสวนพระหฤทัย 2 ถึงหนองปลาตะเพียน เชื่อมต่อหมู่ที่ 6,9 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 20. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 1-5 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลคลองตาคต)


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601