อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 159 คน
เมื่อวาน 168 คน
เดือนนี้ 1,379 คน
ปีนี้ 56,745 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเฉด ตำบลวันดาว เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลูกรังบดอัดสายดอนไผ่พัฒนา 1เชื่อมต่อสายดอนไผ่พัฒนา2หมู่ที่1ตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนไผ่พัฒนา2หมู่ที่ 1ตำบลดอนไผ่เชื่อมต่อตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังห

 3. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแดง – พุบอนล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลวง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะหัวน้ำโจน หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 6. » ขุดลอกคลองเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 คลอง

 7. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่ 15 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะแคง ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณชุมชน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเขาขวาง)

 10. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายท่าราบ-บ้านซ่อง หมู่ที่ 5-7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายบึงกาจับ หมู่ที่ 6-7 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 12. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 5, 9, 12 และหมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 13. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายหนองธง-บ้านคา หมู่ที่ 7 บ้านหนองธง ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายโรงเลื่อย-เขาปากกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองเต่าดำ-ซอนต้า หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองส่งน้ำชลประทาน 8L-1R (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4-5-7 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 18. » ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองอู่เรือ หมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย ถึงหมู่ที่ 2 บ้านระหนอง ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 19. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) สายสี่แยกวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ 8 ถึงคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)

 20. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายเขาไก่แจ้ – ไร่คริสต์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601