อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 449 คน
เมื่อวาน 519 คน
เดือนนี้ 1,901 คน
ปีนี้ 66,015 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โคกตะมั่ง 2 สายหลังปั้ม MP เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 2. » ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่ว

 3. » ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณข้างคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 5,2 และ 3 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 4. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 -4 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง

 5. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิมสิ้นสุดสายทาง)

 7. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งน้อย ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจุดชมวิวห้วยคอกหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านอ่างหิน – บ้านหนองปากทาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)

 11. » จ้างเหมาขุดขยายสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านหุบกระท้อน ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 12. » จ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองแควอ้อม หมูที่ 5-6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 13. » จ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลดำเนินสะดวก หมู่ที่ 1,2,5,6,7,8,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นหลักคลองแคระ หมู่ที่ 8 ตำบลท่านัด เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย และเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 15. » ขยายท่อเมนประปาภูมิภาคจังหวัดราชบุรีในเขตตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา เชื่อมต่อบ้านเกาะกระเหรี่ยง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 17. » ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงท่าใหญ่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ตำบลหินกอง เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองข่อย - หนองกอก หมู่ที่ 2, 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง)


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601