อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 224 คน
เมื่อวาน 143 คน
เดือนนี้ 1,789 คน
ปีนี้ 57,155 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองตาคต - ดำเนิน หมู่ที่ 1 ฝั่งตะวันออก ตำบลดอนคลัง เชื่อมต่อตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลาดสายเลียบคลองขุดลัด หมู่ที่ 2-7 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพชรโสภา หมู่ที่ 11 ตำบลแพงพวย (ต่อจากเดิม) อำเภอดำเนินสะดวก เชื่อมต่อตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนิน – โรงเรียนบรมราชินี หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน (19L-1R) หมู่ที่ 3-4 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6,8 ตำบลสี่หมื่น เชื่อมต่อเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 9. » วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 10. » ขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเกษตร หมู่ที่ 14 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเด่นอ้ออีเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่

 12. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฟัก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 6 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่)

 13. » ก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยก่อสร้างอาคารโรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไผ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 5/3 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายโชคพิชิตฟาร์ม-ท่าเคย หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ำเขียว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8,9 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394 –บริเวณบ้านนายพายัพ อาจเครือ หมู่ที่ 4 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่)

 19. » ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองหลวงสิทธ์ หมู่ที่ 3-4 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601