อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 423 คน
เมื่อวาน 566 คน
เดือนนี้ 11,545 คน
ปีนี้ 11,545 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 2. » ขุดลอกตะกอนดินพร้อมกำจัดวัชพืชคลองในคุ้ง หมู่ที่ 11 บ้านวัดตาลปากลัด เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านในคุ้ง ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 3. » ขยายถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทานสาย D1L-3L-4R ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 14 บ้านห้วย ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวทุ่ง – ห้วยยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุ

 5. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 6. » ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์)

 7. » ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองยายนาค หมู่ที่ 4-5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. บริเวณคลองตาคต - ดำเนินสะดวก บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 11. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.3053 สายบ้านเขาช้าง - บ้านหนองโป่ง ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 12. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าราบ-บ้านซ่อง หมู่ที่ 1-7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยซอนต้า หมู่ที่ 4 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบายน้ำสายท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลกรับใหญ่ เชื่อมต่อตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่)

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ เชื่อมต่อตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 16. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯสายบ้านไพรสะเดา - บ้านมณีลอย ตำบลดอนทราย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACERCYCING)

 17. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 14-13 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง-ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าราบ-บ้านซ่อง ตำบลท่าราบ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 20. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบริเวณคันคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601