อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 214 คน
เมื่อวาน 143 คน
เดือนนี้ 1,779 คน
ปีนี้ 57,145 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) สายหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 2. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านแก้มอ้น – บ้านทุ่งเขาหลวง ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการด้วยวิธี (PAVEMENT IN PLACERCYCING)

 3. » ขุดลอกเหมืองภายในตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ 2, 3, 5 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 4. » ขุดลอกคลองภายในตำบลจอมประทัด หมู่ที่ 1-8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน หมู่ที่ 16 ตำบลเขาขลุง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 7. » ขุดลอกห้วยทับใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 8. » กำจัดวัชพืชบริเวณคลองระบายน้ำสาธารณะประโยชน์สายคลองระบายน้ำชลประทาน (8 ขวา - ประดู่) หมู่ที่ 1, 3, 4 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 คลอง

 9. » ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1, 5 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 สาย

 10. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บริเวณหลังหมู่บ้านชมพูเพชร ตำบลเจดีย์หัก เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง

 11. » ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายเลียบคลองชลประทาน ช่วงสามแยกบ้านผู้ใหญ่ก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฆ้อง-สี่แยกบ้านสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 12. » ขุดลอกบ่อยืมสายเลียบคลองชลประทานสาย 4L - 1R (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ ค่าขุดลอกบ่อยืมสายเลียบคลอง ชลประทาน สาย 7L-1R (ฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองปลาหมอ เชื่อมต่อตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จ

 13. » ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 5,3 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 คลอง และค่าขุดลอกคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านอ่างหิน – บ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองตาคต (บ้านโรง) หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 16. » ติดตั้งป้ายจราจรในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจฯ จำนวน 3 สายทาง

 17. » ขุดสระน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 18. » ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1,3,4,8,9,10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 คลอง

 19. » ขุดลอกบ่อยืมพร้อมกำจัดวัชพืชบ่อยืมสายเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา กม.ที่ 38+000 ถึง กม.ที่ 41+000 หมู่ที่ 3 บ้านใต้วัดโพธิ์บัลลังก์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านคู ตำบลคุ้งพยอม เชื่อมต่อตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 20. » ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5, 6, 7, 8, 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 สาย


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601