อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 148 คน
เมื่อวาน 112 คน
เดือนนี้ 1,039 คน
ปีนี้ 56,405 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านหัวรอ-บ้านท่าชุมพล ตำบลนางแก้ว ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นทางและผิวจราจร จำนวน 2 ช่วง

 2. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายแยกทางหลวงชนบท รบ.4001 บ้านห้วยน้อย ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 3. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯสายบ้านศรีสุราษฎร์ - บ้านคลองดอนมะโนรา ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 2 ช่วง

 4. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านห้วยน้อย - บ้านหนองตาจอน ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 5. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯสายบ้านหนองกบ-บ้านปากแรต (บ้านหนองปลาดุก-บ้านยาง) ตำบลหนองกบ และตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 6. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สายบ้านลำพระ-บ้านหนองจอก ตำบลบ้านคา ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นทางและผิวจราจร จำนวน 2 ช่วง

 7. » ขุดลอกวัชพืชในคลองสาธารณะระบายน้ำ คลองรางตาเพชร หมู่ที่ 3 คลองรางวัว หมู่ที่ 3 คลองหมู่ที่ 5 และคลองหมู่ที่ 8 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 8. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 9. » ขุดลอกคลองธรรมชาติ (คลองมะขาม) หมู่ที่ 4-5 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 10. » จ้างเหมาก่อสร้างรั้วสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2

 11. » ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณถนนสายโพธิ์คู่ - หนองเสือ จากชลประทาน 8 ซ้าย ถึง คลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณ บ้านนายพร–คลองธรรมชาติ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านพุหิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 14. » ขุดลอกลำห้วย วังปลาสะเด็ด หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 15. » ขุดลอกคลอง และกำจัดวัชพืชภายในตำบลสี่หมื่น (คลองสี่หมื่น) หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 16. » ขุดลอกบ่อยืมและ กำจัดวัชพืช บริเวณบ่อยืมข้างคลองส่งน้ำ 10 ซ้าย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 17. » ขุดลอกคลองหนองน้ำขาวและคลองหนองกระจ่อยพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 3,7 ตำบลดอนกระเบื้อง เชื่อมต่อตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 19. » บำรุงรักษาคลองชลประทานตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ดูแล ซ่อมแซม ขุดลอก กำจัดวัชพืช กำจัดขยะ และอื่น ๆ สำหรับคลอง ส่งน้ำและคลองระบายน้ำจากกรมชลประทาน

 20. » ขุดลอกคลองบ่อดินและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601