อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 51 คน
เมื่อวาน 97 คน
เดือนนี้ 624 คน
ปีนี้ 55,990 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ขุดลอกคลองวังลึก หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 2. » ขุดสระน้ำลำห้วยพุมะเดื่อ พร้อมอาคารระบายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บ้านพุมะเดื่อ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 3. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทาสี ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ตามถนนโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ จำนวน 3 สาย

 4. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสนหลุม หมู่ที่ 7 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สายหนองแสนหลุม หมู่ที่ 7 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 5. » ขุดลอกคูคลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ณ หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ((หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 6. » ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช (คลองสี่หมื่นและคลองโรงฆ่าสัตว์) หมู่ที่ 1,2,4,5,6 และ 8 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)

 7. » ก่อสร้างสวนสุขภาพกลางแจ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (หมายเหตุโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบมีปัญญาไม่สามารถลงระบบได้)

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม. 11+000 ถึง กม. 12+000 หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งพยอม เชื่อมต่อตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง-โคกกระเพรา หมู่ที่ 5 - 3 ตำบลน้ำพุ เชื่อมต่อ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานรางเตาอิฐ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคลัง เชื่อมตำบลบัวงาม และตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4-5-7 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 12. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตลาดแคะ ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนมะนนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไก่ เชื่อมต่อบ้านปากสระ หมู่ที่ 7 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 15. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนิน - โป่งเก้ง (หินสีเก่า) หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมดิน เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลหลุมดิน)

 17. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมแม่น้ำแม่กลอง(ริมน้ำล่าง) จากบ้านนายมานะ – แยกหลังโกดัง PS POWER หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 18. » ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างยกระดับถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อบ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 20. » ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 7,5,4,1 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่วง


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601