อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 193 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 5,664 คน
ปีนี้ 13,778 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับบดอัดแน่น สายบ้านกล้วย – หนองหมี หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน 1R - 16L- 1R หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 5. » ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 6. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเขาถ้ำกุญชร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 9. » ขุดลอกลำห้วยอ่างทอง บริเวณหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 10. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยยางเล็ก) หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งแก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 11. » ขุดลอกวัชพืชคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1,2,4,7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ และเชื่อมต่อตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 12. » ขุดลอกคลองด้วยเรือ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งยอ - ทุ่งหญ้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)

 14. » ขยายความยาวสะพานบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)

 15. » ก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ 3 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 16. » พัฒนาสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปากท่อ หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) บ้านกลาง หมู่ที่ 7 (เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธี (PAVEMENT IN-PLACERCYCING) สายบ้านเขาถ้ำกุญชร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 20. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านหนองปลาดุก – บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาดุก ตำบลหนองกบ เชื่อมต่อตำบลหนองอ้อ (เขตเทศบาลตำบลกระจับ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601