อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 215 คน
เมื่อวาน 143 คน
เดือนนี้ 1,780 คน
ปีนี้ 57,146 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านแม่จ๋า หมู่ที่ 2 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร)

 2. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเข้าหมู่บ้านคลองบางกระ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา เชื่อมกับหมู่ที่ 5 (เขตเทศบาลตำบลหลุมดิน) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 4. » ขุดลอกคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 5. » ขุดลอกคลองพัฒนาแหล่งน้ำ หมู่ที่ 7,10 ตำบลแพงพวย เชื่อมต่อตำบล- บ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก และตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่างหิน - บ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 7. » เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับบดอัดแน่น สายบ้านกล้วย – หนองหมี หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 10. » ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน 1R - 16L- 1R หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 11. » ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 12. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งตาลับ ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 13. » ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเขาถ้ำกุญชร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 15. » ขุดลอกลำห้วยอ่างทอง บริเวณหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 16. » ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยยางเล็ก) หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งแก ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 17. » ขุดลอกวัชพืชคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1,2,4,7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ และเชื่อมต่อตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 18. » ขุดลอกคลองด้วยเรือ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งยอ - ทุ่งหญ้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)

 20. » ขยายความยาวสะพานบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601