อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 39 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 702 คน
ปีนี้ 31,090 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ 3 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 2. » พัฒนาสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปากท่อ หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) บ้านกลาง หมู่ที่ 7 (เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 4. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธี (PAVEMENT IN-PLACERCYCING) สายบ้านเขาถ้ำกุญชร หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 6. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านหนองปลาดุก – บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาดุก ตำบลหนองกบ เชื่อมต่อตำบลหนองอ้อ (เขตเทศบาลตำบลกระจับ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 7. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ สาย รบ 3153 สายบ้านไร่ - บ้านสะพานดำ ตำบลบ้านไร่ และตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 8. » ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าราบ-บ้านซ่อง หมู่ที่ 1-3 ตำบลท่าราบ เชื่อมต่อตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 9. » ขุดลอกและกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม เชื่อมเขตตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 10. » ขุดลอกและกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม เชื่อมเขตตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงคันทางบริเวณสายชายคลอง หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบล บ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก และตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (ต่อจากเดิม)

 12. » ก่อสร้างท่าเทียบเรือในบริเวณเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)

 13. » ขุดลอกบ่อยืมสายเลียบคลองชลประทานสาย 2L-4L-1R (ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11,12 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 14. » ก่อสร้างสวนสุขภาพและเครื่องออกกำลังกายพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 15. » ติดตั้งป้ายจราจรในสายทางถนน ถ่าย โอนภารกิจฯ สาย รบ. ๔๐๓๕ บ้านสวนผึ้ง–บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี และสาย รบ. ๓๐๓๔ บ้านบ่อ – บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 16. » ขุดลอกลำห้วยบ้านหนองกง หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านหนองปากดง หมู่ที่ 5 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 17. » สอบราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งยอ – ทุ่งหญ้า หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 18. » สอบราคาจ้างเหมาขยายความยาวสะพานบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านเขาพระ ตำบลเตาปูน เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านหนองข่า ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน อบจ.รบ1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601