อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 84 คน
เมื่อวาน 178 คน
เดือนนี้ 602 คน
ปีนี้ 51,926 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 2. » ขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน 9 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขลุง เชื่อมต่อหมู่ที่ 15 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 4. » ก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณท้ายเกาะ หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 5. » วางท่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 6. » ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองทราย ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 7. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนมะโนรา – ศรีสุราษฎร์ หมู่ที่ 5-8 ตำบลขุนพิทักษ์ เชื่อมต่อตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 8. » ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 9. » ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลพร้อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 10. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 11. » ก่อสร้างหอถังประปา เหล็กแบบแชมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะตาพุด ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 12. » ขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 3,5,6,7 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 13. » ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 3,5 ตำบลประสาทสิทธิ์ หมู่ที่ 2,7,5 ตำบลดอนไผ่ และหมู่ที่ 5,6,7 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 14. » ขุดลอกคลองระบายน้ำบ่อยืม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4. ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 15. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1-6 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเขาขวาง)

 20. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601