อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 152 คน
เมื่อวาน 168 คน
เดือนนี้ 1,372 คน
ปีนี้ 56,738 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 3. » โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 4. » โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านรากมะขาม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 6. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาดั้ง - ห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลตะนาวศรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลตะนาวศรี

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าแต๊-วรรณาฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางโทน

 9. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านห้วยน้อย - บ้านหนองตาจอน ตำบลอ่างหิน ตำบลทุ่งหลวง

 10. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านนางสูญ - บ้านบ่อกระดาน ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง และตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ

 11. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายบ้านชัฎป่าหวาย - บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์

 12. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายบ้านเขาช้าง - บ้านหนองโปร่ง ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งหลวง

 13. » บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายบ้านไพรสะเดา-บ้านมณีลอย ตำบลดอนทราย ตำบลวังมะนาว

 14. » โครงการงานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ประจำปี 2556

 15. » วางท่อระบายน้ำและขยายถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 (บ้านหนองยายแก้ว) หมู่ที่ 10 (บ้านท่าช้าง) ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลโพหัก เชื่อมต่อถนนสายวัดทัพโพธิ์ทอง ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลดอนคา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย ช่วงกม.ที่ 1+800 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 19. » ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณเชิงเขาแก่นจันทน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 20. » ก่อสร้างถังประปา หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601