อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 88 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 5,559 คน
ปีนี้ 13,673 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเล็ก ขำเจริญ ถึงหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 2. » ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถึงคลองเขมร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 3. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาเหมืองจารุณี หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส (ช่วงที่ 1) เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. » ก่อสร้างสวนสาธารณะและลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. » จัดเตรียมสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหุบปู หมู่ที่ 3 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตากแดด-หนองปลาไหล-ท่ายาง หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณข้างศูนย์เด็กเล็กถึงหลังวัดดอนทราย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) จำนวน 2 ช่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 10. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านโรงข้าวสาร ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัยโป่งเจ็ด-ต้นมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกระเพรา-บ้านนายทุ่น จันทร์สร หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านพรชัย - บ้านรางม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายหยด ศรีขันธ์ เชื่อมต่อถนนบ้านหนองใยบัว – บ้านหนองยายเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 17. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 19. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจัดสรร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านชัฎหนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่ามะขาม - บ่อเก่าบน หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601