อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 170 คน
เดือนนี้ 4,360 คน
ปีนี้ 19,687 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลปากท่อ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนิน-โรงเรียนบรมราชินีฯ หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโชคอำนวย-พุหิน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด เชื่อมต่อตำบลเบิกไพร และตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 5. » ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตำบลตาหลวง เชื่อมต่อตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนคลัง เชื่อมต่อตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 8. » ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบัวงาม) จำนวน 6 สายคลอง

 9. » ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านนาโพ ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 10. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านนายสมชาย นุตตะโร-หมู่ที่ 10 บ้านนายโกมล แก่โอ๊ก ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมะหาด หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายหลังวัดหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดจังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกระเพรา หมู่ที่ 3-5 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองบางป่า หมู่ที่ 1 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองอู่เรือ หมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย ถึงหมู่ที่ 2 บ้านระหนอง และ หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ ถึงหมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้ามไปบึงกาจับ) หมู่ที่ 3 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 17. » ปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3 ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า)

 18. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะกอกหมู่ที่ 15 เชื่อมต่อบ้านหนองกง หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านผู้ใหญ่ก่า สอนฮั้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ก่อสร้างอาคารโรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านหนามพุงดอ หมู่ที่ 14 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601