อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 507 คน
เมื่อวาน 634 คน
เดือนนี้ 1,141 คน
ปีนี้ 129,942 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)
 1. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านพรชัย - บ้านรางม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายหยด ศรีขันธ์ เชื่อมต่อถนนบ้านหนองใยบัว – บ้านหนองยายเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 3. » ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 4. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 5. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจัดสรร 2 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านชัฎหนองหมี ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 6. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่ามะขาม - บ่อเก่าบน หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 7. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน-ห้วยกรวด หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 8. » ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)

 9. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย กม.9 บ้านเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 10. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายแยกบ้านหนองกลางด่าน ถึงหมู่ที่ 2 แยกบ้านเด่นอ้ออีเขียว ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลกรับใหญ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 11. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลเบิกไพร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 12. » ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลหลุมดิน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 13. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไม้แก่น-หุบตระกร้อ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 14. » ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายผู้ใหญ่ปาลี หมู่ที่ 1-2 ตำบลบัวงาม เชื่อมต่อตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบัวงาม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากประปา-สะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 16. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(OVER LAY) สายท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 4 บ้านบ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

 17. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายปู่เจริญ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลแพงพวย (ต่อจากเดิม) เชื่อมต่อตำบลท่านัด และตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 18. » ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ เชื่อมต่อเทศบาลตำบล ศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 19. » ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายประตูน้ำ-บ้านสะพานดำ ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 20. » ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601