ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย ช่วงกม.ที่ 1+800 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 801,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทานบริเวณคลองชลประทาน 2 ขวา 12 ซ้าย ช่วงกม.ที่ 1+800 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าเดิม 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ขยายใหม่ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน 2556 เป็นเงิน 801,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้า้งสะพาน
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1381140430.pdf
2. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf02_79_1381140430.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6ว  
  3. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว