ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำและขยายถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 (บ้านหนองยายแก้ว) หมู่ที่ 10 (บ้านท่าช้าง) ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,507,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อระบายน้ำและขยายถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 (บ้านหนองยายแก้ว) หมู่ที่ 10 (บ้านท่าช้าง) ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการขยายถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสภาพเดิมผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,320.00 เมตร ทำการขยายใหม่ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เป็นเงิน 4,508,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานว่างท่อและงานถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1381140942.pdf
2. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf02_79_1381140942.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายวัชลดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8วช  
  3. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว