ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการงานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ประจำปี 2556
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาและวัฒนธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,640,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน ป้ายคำขวัญ ป้ายต้อนรับ ค่าตกแต่งสถานที่ ไฟฟ้า เครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร หนังสือ แผ่นพับ สื่อโฆษณาทางภาพ เสียง หรือจัดกิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม การฝึกสมาธิ การไหว้พระตามวัดสำคัญต่างๆ การแข่งขันเรือยาว การจัดงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 2,640,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ขอบเขตของการจัดงาน
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1381141213.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
  2. นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
  3. นางสุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน