ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน ถึงหมู่ที่ 15 บ้านไร่ต้นมะม่วง ตำบลคูบัว เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,380,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน ถึงหมู่ที่ 15 บ้านไร่ต้นมะม่วง ตำบลคูบัว เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สภาพเดิมขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร โดยทำการก่อสร้างขยายให้
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เป็นเงิน 4,335,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1406792259.pdf
2. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf02_79_1406792259.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง