ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าแต๊-วรรณาฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางโทน
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าแต๊-วรรณาฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางโทน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,111 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556 เป็นเงิน 4,985,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1382094369.pdf
2. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf02_79_1382094369.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายพีระเดช ลําพูน ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  3. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว