ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบล วัดยางงาม หมู่ที่ 2 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,987,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบล วัดยางงาม หมู่ที่ 2 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ก.ย. 2557 เป็นเงิน 1,987,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้างสนามกีฬา
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1415005453.pdf
2. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf02_79_1415005453.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายวัชรดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8วช  
  2. นายปริญา เล็กจุฬา ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5  
  3. ตำแหน่ง