ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยท่าช้าง) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยท่าช้าง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,995,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยท่าช้าง) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยท่าช้าง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2557 เป็นเงิน 1,971,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานขุดลอกคลอง
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1419388012.pdf
2. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf02_79_1419388012.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง