ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,279,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยวัสดุกระเบื้องลอนคู่
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 2,284,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้า้งอาคาร
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1383557823.pdf
2. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf02_79_1383557823.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายวัชลดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8วช  
  3. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว