ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ.1 - 0007 สายบ้านชัฏป่าหวาย - บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,930,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง6.00 เมตร ยาว3,865.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า23,190.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ข้างละ1.00 เมตร ค่าพิกัดเริ่มต้นสถานที่ตั้งโครงการ N13.5407 E99.4472 ค่าพิกัดสิ้นสุดสถานที่ตั้งโครงการ N13.5103 E99.4482
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นเงิน 13,032,279.08 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ.1 - 0007 สายบ้านชัฏป่าหวาย - บ้านหนองจอก ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1550472175.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  2. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ