ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสิงห์ - น้ำหัก หมู่ที่ 4 - 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 ช่วง
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,292,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,130.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,780.00 ตาราง ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,440.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 เป็นเงิน 7,047,983.98 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสิงห์ - น้ำหัก หมู่ที่ 4 - 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน 2 ช่วง
 

ชื่อไฟล์
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement-pdf01_79_1551755787.pdf

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  2. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. นายธานินทร์ ภู่มาลี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส